Hoe kan je ons steunen?

Wil jij graag meter of peter worden?

AANDACHT bij giften moet vanaf 2023 het rijksregisternummer van de schenker op de FISCALE ATTESTEN  toegevoegd worden.  Vermeld bij elke gift uw ADRES / RIJKSREGISTERNUMMER . Zonder vermelding van uw Rijksregisternummer kunnen wij U ook geen fiscaal attest geven.                 Een fiscaal attest word gegeven vanaf een gift van 40€

Tekst Overheids diensten . Het nieuwe model
voorziet ruimte voor het nationaal nummer ( rijksregisternummer) van de schenker. U kunt deze informatie vervolgens doorgeven aan
de FOD Financiën (via Belcotax-on-web). 

 

Peter-/meterschap

Binnen DIERENWERELDKRUIS VZW hanteren wij de stelregel dat geen enkel dier geëuthanaseerd wordt wegens leeftijd of een te lang verblijf. Wij zijn daarmee één van de weinige organisaties die kunnen waarborgen dat ieder dier bij ons blijft tot het een nieuwe thuis heeft gevonden. Door regelmatig onze website of ons asiel te bezoeken kunt u zich hiervan vergewissen.

U kunt ons helpen in ons doel door “PETER of METER” te worden van de honden en poezen die een heel lange periode in het asiel zitten en voor wie de kans op adoptie miniem is, door een financiële adoptie te helpen in hun onderhoud en verzorging.  U moet wel weten dat het eigenlijk een kennel of hok is waarvan U meter / peter wordt daar het toch de bedoeling is dat de poezen / honden vroeg of laat doorgaan naar een nieuwe thuis.

Hoe kunt u “PETER of METER” worden?
U krijgt de mogelijkheid maandelijks een  bedrag vanaf :
Voor de hondenliefhebbers 10 € / maand
Voor de poezenliefhebbers : 12€ / maand
Met deze bijdragen kunnen wij instaan voor eten, onderhoud en medische verzorging. Wij zullen het dier perfect verzorgen tot het sterft of het moment dat we toch nog een goede thuis hebben gevonden.
Indien u zich aangesproken voelt deze nobele taak op u te nemen, neem dan contact op met het asiel.
Dan kan U storten  op rekeningnummer BE73 9797 7076 7560 met vermelding Meter / Peter

Hokkensponsor

Omdat de verwarmingskosten en het onderhoud van de hokken en buiten rennen nogal kan oplopen kunt u DIERENWERELDKRUIS VZW  ook helpen die kosten te dragen.
Je kan hiervoor sponsoren door het peter/meterschap waar te nemen van:

  • een hondenhok: €125,– op jaarbasis
  • een kattenren: €125,– op jaarbasis
  • een buitenkennel : €100,– op jaarbasis

De sponsoring kan naar wens bekendgemaakt worden door aan het hok of ren uw naam of firmanaam te vermelden gedurende een heel jaar.
Jaarlijkse storting op rekeningnummer BE73 9797 7076 7560 met vermelding: HOK-RENSPONSOR.

 

NOODGEVALLENFONDS
Het gebeurt regelmatig dat een vondeling een dringende operatie moet ondergaan of een dumpie makkelijker herplaatsbaar wordt mits een castratie of andere ingreep. Dankzij speciale inspanningen en de hulp van enkele gulle schenkers worden die dieren gered en kunnen gezond en wel weer op zoek naar een nieuwe thuis. Voor een vereniging als de onze, die geen subsidie ontvangt is dit een zware belasting.
Daarom willen wij deze omstandigheden vóór zijn en heeft DIERENWERELDKRUIS VZW een fonds opgericht om ook deze onvoorziene kosten te kunnen betalen – want het zou niet mogen bestaan dat in zo’n noodgeval wij moeten zeggen: “Daar is nu geen geld voor”.
Alle kleine en grote giften hiervoor kunnen gestort worden op rekeningnummer BE73 9797 7076 7560   met vermelding: NOODGEVALLENFONDS.

LID WORDEN

Binnen DIERENWERELDKRUIS VZW hanteren wij de stelregel dat geen enkel dier geeuthanaseert wordt wegens leeftijd of een te lang verblijf. Wij zijn daarmee één van de weinige organisaties die kunnen waarborgen dat ieder dier bij ons blijft tot het een nieuwe thuis heeft gevonden. Door regelmatig onze website of ons asiel te bezoeken kunt u zich hiervan vergewissen.

U kan lid worden voor een zelf te kiezen bedrag per jaar :

LID 20.00€     STEUNEND LID 50.00 €      ERE LID VANAF 75.00 €

.
Dan kan U storten  op rekeningnummer BE73 9797 7076 7560                                                                                                                                                           Met vermelding WELK SOORT LID/ jaartal en uw adres gegevens zodat wij uw LIDKAART kunnen opsturen

Ons dierenasiel opnemen in uw testament.

Onze vzw opnemen in uw testament, een prachtige gift voor de toekomst van de dieren als u van plan bent één of meerdere goederen te vermaken aan DIERENWERELDKRUIS VZW, is het voldoende enkele eenvoudige regels in acht te nemen.

1) Akte opstellen bij een notaris
De eerste mogelijkheid bestaat erin het testament onder vorm van een akte op te stellen bij een notaris.

2) eigenhandig geschreven testament 
De tweede mogelijkheid is een eigenhandig geschreven testament op te stellen, zonder doorhalingen of verbeteringen. Hiervoor zijn geen getuigen vereist en moet gedagtekend en ondertekend zijn. Wilt u zekerheid dat alles zal uitgevoerd worden zoals door u werd bepaald dan is het raadzaam dit testament aan een notaris af te geven, die het zal laten registreren.

Indien u dit niet wilt, maar wenst u wel de zekerheid dat uw laatste wil uitgevoerd gaat worden, is het mogelijk dat u ons een kopie laat toekomen.

Ziehier een voorbeeld: 
Dit is mijn testament. Ondergetekende………………..(naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, woonplaats) vermaak aan :

DIERENWERELDKRUIS VZW, met maatschappelijke zetel in 2890 ST. AMANDS , Hemelrijken 24
de som van …………..euro (of de goederen hieronder aangeduid), vrij van alle successie- of andere rechten.

Andere mogelijkheid
Ik wens dat de terreinen, hieronder aangeduid, toevertrouwd worden aan en beheerd worden door dezelfde vereniging. Opgesteld te……………op…………(datum voluit in letters)

Het spreekt voor zich dat de legataris zijn beslissing kan handhaven of zijn testament kan veranderen door middel van een eigenhandig geschreven brief. Mocht u nog aanvullende vragen dan kunt natuurlijk ook ten allen tijde contact opnemen met uw notaris of met onze medewerkers of middels het contactformulier met als reden “Vragen omtrent de algemene werking”.